Entreprenörskatten upprör företagare i Västra Götaland

Entreprenörskatten upprör företagare i Västra Götaland

Reaktionerna har varit många och starka kring entreprenörskatten, sedan regeringen i slutet av 2016 beslöt att se över de så kallade 3:12-reglerna. Flera företag i Västra Götaland har reagerat och även lämnat in ett remissyttrande, med förhoppning om att det nya förslaget kring entreprenörskatten helt ska avslås.

Vad innebär den nya entreprenörskatten, de så kallade 3:12-reglerna?

Reglerna kring entreprenörskatten eller 3:12-reglerna som de också kallas, är mycket komplexa. Men de justeringar man planerat att göra leder dessvärre till många försämringar, inte minst för småföretagare.

För företagare spelar reglerna kring entreprenörskatten en stor roll. De styr stora och betydande frågor kring hur man ska kunna ta ut eventuell vinst till en rimlig beskattning, eller möjligheten att nyttja utdelningen i samband med exempelvis försäljning av företaget. Frågor som nu besvarats med allt större osäkerhet.

Exempel på ändringsförslag i entreprenörskatten:

 • Skattesatsen höjs
 • Förenklingsregeln förämras
 • Tuffare krav på företagares egna löner
 • Löneunderlagsregeln försämras

Sedan Göran Perssons regering genomförde reformen av entreprenörskatten år 2005 har bestämmelserna successivt blivit bättre och gett framfång till väl näringsliv som skatteintäkter. Exempelvis genom att utdelningarna har kunnat öka, så har skatteintäkterna på dessa gjort detsamma. Även lönerna inom företagande har ökat, och det är rimligt att tro att utvecklingen bidragit till fler jobb. En trend som många befarar kommer brytas om de nya reglerna går igenom.

Många nackdelar lyfts fram

Bland de nackdelar som poängteras kring entreprenörskatten lyfts detta fram kring de sämre förutsättningarna som företagandet riskerar att möta:

 • Nyföretagande hämmas genom nya begränsningar
 • Det blir färre investeringar
 • Det blir en lägre sysselsättningsgrad
 • Regler kring aktieutdelning försämras
 • Risken ökar att företagen flyttar utomlands
 • Risk att svartjobben ökar
 • Drivkraften att anställa motverkas

Istället för det nya regelverket kring entreprenörskatten så föreslås ett motförslag att istället främja entreprenörskap, företagande och investeringar. För att  på så sätt skapa nya jobb och tillväxt. I Västra Götaland har remissyttrande lämnats in i hopp om att man ska avslå det nuvarande förslaget kring entreprenörskatten. Man befarar att de nya reglerna skulle innebära ökad osäkerhet i flera bolag i Västra Götaland.

Hur kan man förbereda sig på förändringarna?

Runt omkring i hela Västra Götaland pågår tankar och djupa debatter kring den nya entreprenörskatten. Att träffas över ett öppet seminarium eller en företagsfrukost kan vara en lösning för att förbereda sig. Dessa bör även bjuda in någon juridisk kunnig person som kan förklara det nya förslaget och vilka regler som då gäller.

Länsstyrelsen i Västra Götaland stödjer näringslivet

Länsstyrelsen i Västra Götaland stödjer näringslivet

Hos Länsstyrelsen i Västra Götaland kan de som driver företag i länet vända sig för att stöd i sitt företagande. Länsstyrelsen ger gärna information om vilka företagsstöd och olika tillstånd som man kan söka. Målet hos Länsstyrelsen för att stödja regionens företag och föreningar är att gynna länet genom att skapa en hållbar ekonomisk utveckling, gynna tillväxten, men också att öka sysselsättningsgraden. Särskilt vill Länsstyrelsen lyfta företagsfrågor som rör jämställdhet, miljö och integrationsfrågor.

Landsbygdsutveckling

I Västra Götaland finns gott om landsbygd. Men oavsett om du bor i en gård på landet eller i en lägenheten inne i stan så påverkar man landsbygden genom sina val och handlingar. Exempelvis när vi väljer vilka matvaror vi ska köpa i affärerna. Länsstyrelsen är delaktig i flera handlingsplaner för att gynna landsbygdens företag, så som Landsbygdsprogrammet. Målet är att skapa en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling även på landsbygden, och Länsstyrelsen i Västra Götaland vill ge stöd och bidrag där det gör allra störst nytta.

Utvecklar näringslivet i hela Västra Götaland

Inte bara landsbygden gynnas i Länsstyrelsens uppdrag. Genom att samverka med kommunerna, näringslivet och andra organisationer arbetar de mot målen om en positiv utveckling, och en ökad sysselsättningsgrad. Genom bidrag och stöd medverkar de till att gynna ett gott företagsklimat, god infrastruktur, goda kommunikationer samt utbildning och forskning.

Länsstyrelsen kan stödja företag ekonomiskt

Varje år ger regeringen pengar till Länsstyrelsen, pengar som sedan ska användas till stödja olika företag i länet. Målet är att länets företag ska kunna få en lönsamhet och tillväxt, även på lång sikt. Pengarna kan exempelvis gå till marknadsföring, utbildning, innovationsutveckling och investeringar. Det finns också ett särskilt stöd som är öronmärkt till kommersiell service på landsbygden, samt ett särskilt stöd till det nya havs- och fiskeriprogrammet, som består i att utveckla och gynna ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart fiske och vattenbruk i länet.

Länsstyrelsen en tillgång för kommunerna

Vissa verksamheter måste vara godända, eller auktoriserade, av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen undersöker då att verksamheter och anläggningar följer kommunens krav, och att den som driver verksamheten har de tillstånd och bygglov som behövs. Exempel på verksamheter där tillstånd behövs från Länsstyrelsen är:

 • För att driva ett bevakningsföretag. Bevakningsföretag bevakar alltifrån verksamheter och anläggningar till enskilda personer och offentliga tillställningar. Alla bevakningsföretag ska ha ett tillstånd från Länsstyrelsen.
 • För att driva en bilskrot. Bilskrotsföretag behöver vara godkända av Länsstyrelsen som kontrollerar miljökrav, bygglov m.m.

Ny regionschef för Svenskt Näringsliv i Västra Götaland

Ny regionschef för Svenskt Näringsliv i Västra Götaland

År 2017 fick Svenskt Näringsliv i Västra Götaland en ny regionschef. Den nya chefen heter Anna Gillek. Anna Gillek har tidigare arbetat på en liknande tjänst, fast då var det för Jönköpings län.

Företag och företagsamma människor är viktiga för välfärden

Det var den 3:e april 2017 som Anna Gillek tillträde rollen som regionschef i Västra Götaland. Hon ser redan nu många styrkor i regionen, som det ska bli intressant att få jobba med. Men Anna Gillek menar att det också är oerhört viktigt att lyfta fram de förbättringsområden som företagare i regionen upplever.

För Anna Gillek är det viktigt att människor ska få en ökad förståelse och kunskap kring företag och företagare. Ett exempel kan vara hur företagens vardag ser ut. Hur ser verkligheten ut för näringslivet i regionen? För att skapa ett gott företagsklimat måste alla företag få möjlighet att växa och att utvecklas. Att företag och företagsamma människor är viktiga poängterar hon starkt, inte minst som en grund för vår välfärd. Gilleks roll kommer i många sammanhang handla om att lyfta företagens frågor in i de politiska debatterna.

Stor erfarenhet av utmaningar för näringslivet

För Anna Gillek har erfarenheterna från Jönköping förberett henne på många viktiga områden, som även kan komma att utmana näringslivet i Västra Götaland:

Ökad vilja av valfrihet inom vård och skola

Företagande inom välfärden har utvecklats och tar mer plats i samhället idag än vad det gjorde för några år sedan. Detta inte minst på grund av att människor önskar valfrihet, även när det gäller sjukvård. Nu för tiden är det också vanligare att man vill välja vilken skola som barnen ska gå på.

Brist på rätt kompetens

Kompetensförsörjning har varit en av de stora och viktigaste frågorna som Gillek arbetade med i Jönköping. Som en av många åtgärder lyfter Gillek vikten av rätt utbildning. De allra flesta kan få ett jobb på ett företag efter en utbildning på en yrkeshögskola. Hon lyfter samtidigt en varning till elever som vill läsa ett studieförberedande gymnasieprogram, men därefter inte väljer att studera vidare. I de fallen finns riskerna att man inte har kompetensen som behövs på arbetsmarknaden.

Nyanländas väg in på arbetsmarknaden

En annan utmaning som Anna Gillek har stor erfarenhet ifrån är att få in de nyanlända på arbetsmarknaden. För att det ska gå effektivt eftersträvar hon att man måste hitta smidigare och enklare system.

Internationell påverkan

Slutligen är Anna Gillek väl medveten om många utmaningar som rör framtiden, inte minst hur framtida företagare kan tänkas påverkas av exempelvis Brexit eller USA.

Studera entreprenörskap i Västra Götaland

Studera entreprenörskap i Västra Götaland

Västra Götaland kan stoltsera med några av landets finaste högskolor och universitet. Entreprenörskap är ett populärt ämne som både kan läsas i program eller som enskild kurs. Somliga utbildningar kräver förkunskaper, medan andra ges på grundnivå.

Nedan presenteras 6 utbildningar som kan vara aktuella för dig som önskar läsa entreprenörskap i Västra Götaland.

 1. Textil produktutveckling och entreprenörskap, Högskolan i Borås

En treårig utbildning om 180hp för dig som gärna satsar på entreprenörskap inom den textila branschen. Genom att man lär sig att självständigt utveckla så väl produkter som affärsidéer lär man sig grunderna för att självständigt driva projekt med textil inriktning. Kontakter mellan högskola och näringsliv har goda möjligheter att grundas redan under utbildningen.

 1. Industriell omstrukturering och entreprenörskap, Högskolan Väst

En kurs på 7,5hp på Högskolan Väst med syfte att erbjuda studenterna en större förståelse för företagsvärlden, så som fusioner, förvärv och omstruktureringar. Vad innebär ett uppköp eller en sammanslagning?, är frågor man kommer lära sig att besvara. För behörighet krävs en kandidatexamen i relevanta ämnen.

 1. Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram på Göteborgs universitet

En treårig utbildning på Göteborgs universitet, om 180hp. Målet med utbildningen är att studenten ska rustas för morgondagens arbetsmarknad med kunskaper om projektledning, problemlösning och beslutsfattande inom medier och konst. En bransch där den tekniska utvecklingen ständigt leder till nya utmaningar.

 1. Innovation och entreprenörskap i det digitala samhället, Göteborgs universitet

En kurs om 15hp som kan läsas av den som har en kandidatexamen eller minst 7 års arbetserfarenhet inom IT-utveckling och/eller affärsutveckling eller forskning. Syftet med kursen är att studenten ska få fördjupade kunskaper kring innovation och entreprenörskap, och särskild uppmärksamhet kommer ges till de utmaningar som rör det digitala samhället.

 1. Entrepreörskap som nyföretagande, Högskolan i Skövde

En kurs om 7,5hp som syftar till att ge insikter om de olika villkoren som gäller för nyföretagande och entreprenörskap. Kursen omfattar såväl föreläsningar och seminarier som eget arbete med ett eget case. Möjligheterna är stora för reflektion och feedback kring tankar om att driva eget företag.

 1. Företag och samhälle (även distans), Göteborgs universitet

Kursen Företag och samhälle ges på grundnivå och kräver därför bara en grundläggande behörighet. Kursen är på 7,5hp och kan även läsas hemifrån på distans. Fokus ligger på företagets roll i samhället, exempelvis hur företag bidrar till samhällsnyttan och skapar sysselsättning. Studenten jämför även med andra länder och studerar hur den historiska utvecklingen varit inom Sveriges näringsliv.