Näringsliv i Göteborg

Västra Götalands län är ett län som innefattar hela Bohuslän, Dalsland och Västergötland, samt en del av såväl Värmland som Halland. Residensstad i länet är: Göteborg och totalt bor 1 658 326 invånare i länet. Länets tio största företag sett till omsättning är Volvo, SKF, Carl Bennet, Stena, Getinge, Cellmark Investment, St1 Supply, Bilia och Stena Metall, där Volvo är det överlägset största bolaget i länet. På topp 20-listan över Västra Götalands största företag beräknat efter företagens omsättning är: Göteborgs Stadshus, Dunross & Co, Akzo Nobel Sweden Finance, Papyrus Holding, Capio, Ekman & Co, Schenker, Mölnlycke Health Care, Stena Line Scandinavia och Anders Hedin Invest.

Nyheter

Tillvaron som hyrsjuksköterska har för- och nackdelar

Av vilken anledning valde just du att bli sjuksköterska? Kanske vill du vara med och bidra lite extra till ditt lokalsamhälle? Eller så kanske du vill ha möjlighet att förändra människors liv till det bättre? Det finns många olika skäl

Ny kommunikationschef utsedd för VH

Västsvenska Handelskammaren med huvudkontor i Göteborg har utsett en ny kommunikationschef. Den 1 maj i år tillträder Annica Berg, som tidigare jobbat med att stärka besöksnäringen i Göteborgs skärgård och hon har varit projektledare för ”Tillgänglig skärgård”, som var en

Affärsnyheter

Volvo är också det företag som sysselsätter flest personer i länet; 48 295 st. Trea är Stena med 10 416 anställda, följt av Göteborgs Stadshus (6 495 anställda), Capio (5 402 anställda), Stena Metall (3 224 anställda), Carl Bennet (3 095 anställda), Chalmers Tekniska Högskola (3 049 anställda), KappAhl (2 892 anställda), och Akzo Nobel Sweden Finance (2 847 anställda). Andra företag i länet med många anställda är Stampen (2 807), SKF (2 695), Torsten Jansson Holding (2 358), Kinnarps Holding (2 306), Bilia (2 201), Investment AB Latour (2 166), Stena Line Scandinavia (2 162), Schenker (2 121), GKN Aerospace Sweden (2 045), samt Perry 1 Holding (2 028).

Att Västra Götalands län är en region där tillverkningsindustrin av tradition är stark, är tydligt när man tittar på inom vilka branscher som regionens största företag är verksamma. Fordonsindustrin har ett starkt fäste i regionen men också andra kunskapsintensiva branscher såsom IT, energi, life science och den maritima näringen har en betydande närvaro i Västra Götaland. Näringslivet i Borås bidrar också till att postorderbranschen och textilbranschen är framträdande i regionen. Under de senaste decennierna har en allt större del av sysselsättningen flyttats över från den tillverkande industrin till den privata tjänstesektorn. Detta är också en utveckling som vi ser i övriga delar av landet, och det är en utveckling som sker i en snabbt takt. Det stora antalet universitet och högskolor i regionen gör dock att det inte råder någon större brist på utbildad arbetskraft. I länet är nämligen såväl Göteborgs Universitet som Chalmers Tekniska Högskola och ett flertal olika högskolor belägna.

Näringslivets totala omsättning i länet

Under årets andra kvartal var omsättningen inom Västra Götalands näringsliv ungefär 2 procent lägre än under årets första kvartal. Denna minskning följer utvecklingen i landet i övrigt och samma utveckling har också skett i Stockholms län och Skåne län, som ju är de andra två storstadslänen i Sverige. Att antalet nya företag som startas är som högst i Göteborg och andra tätbefolkade delar av länet kommer inte som någon överraskning. När man istället tittar på antalet nya företag som startas per invånare, sticker Orust ut i positiv bemärkelse när det gäller första kvartalet i år. Antalet konkurser i länet ökade också under årets första kvartal med ungefär 13 procent jämfört med samma kvartal året dessförinnan.

Omsättningen inom näringslivet i länet var under första kvartalet 2015 379 miljarder och låg under första kvartalet i år på 400 miljarder. Under andra kvartalet 2016 har dock en minskning av omsättningen motsvarande cirka 2 procent skett. I Göteborgsregionen hade omsättningen under första kvartalet i år ökat från 248 miljarder till 272 miljarder jämfört med första kvartalet förra året. I Sjuhärad och Skaraborg hade omsättningen under samma tidsperiod ökat från 42 miljarder till 43 miljarder, respektive från 43 miljarder till 44 miljarder. I Fyrbodal hade den istället minskat från 50 miljarder till 47 miljarder.

Statistik över förtagandet i länet

I Västra Götaland fanns 2015 totalt 197 556 företag, fördelat på 135 085 företag utan anställda, 48 864 företag med 1-9 anställda, 11 061 företag med 10-49 anställda, samt 2 546 företag med 50 anställda eller fler. Fördelningen av företag med 0 anställda (68,4 procent), 1-9 anställda (24,7 procent), 10-49 anställda (5,6 procent) och 50+ anställda (1,3 procent) är nästan identisk med rikssnittet. Drygt 15,7 procent av landets alla företag är baserade i länet och antalet företag i Västra Götaland hade mellan 1998 och 2015 ökat med 35 procent, vilket ändå är något lägre än rikssnittet på 41 procent. De företag i länet som har anställd personal var förra året 62 471 till antalet, vilket utgör 15,9 procent av de totalt 392 114 företag i hela Sverige som har anställda. Knappt 68,4 procent av företagen i länet har dock inga anställda, vilket innebär att drygt två av tre företag är så kallade enmansföretag.

När det gäller sysselsättningen i länet, var 48 316 personer egna företagare år 2014, medan 28 231 personer var företagare i eget aktiebolag. Företagarna stod totalt sett för 9,6 procent av den sysselsatta delen av befolkningen i Västra Götalands län. De branscher som under samma period sysselsatte flest personer var följande:

 • Serviceindustrin (74,9 procent)
 • Tillverkningsindustrin (22,2 procent)
 • Areella (det vill säga exempelvis jordbruk, skogsbruk och fiskenäring) (1,7 procent)

Det framgick inte inom vilken bransch 1,1 procent av de sysselsatta arbetade.

Nystartade företag och konkurser

Liksom i övriga delar av landet, har Västra Götalands län sett en ökning av antalet nystartade företag under 2010-talet jämfört med under 90-talet och 00-talet. År 1990 startades 4 622 nya företag i länet och denna siffra har mer eller mindre gradvis ökat genom åren för att under 90-talet kulminera 1997 med 6 263 nystartade företag, och under 00-talet nå sin topp år 2009 med 9 588 nya företag. Under 2010-talet har rekordåret hittills varit 2011, då 11 860 nya företag startades i länet, men 2015 var inte mycket sämre med 11 317 nystartade företag. Förra året startades 16,1 av de nya företagen i landet i Västra Götalands län, vilket ligger i linje med den andel av alla företag i Sverige som är registrerade i länet (drygt 15,7 procent).

Under första kvartalet 2015 startades 3 200 nya företag i Västra Götaland, varav 2 000 i Göteborgsregionen, samt 400 vardera i Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Motsvarande siffra för första kvartalet i år var 3 300 nyastartade företag i länet i stort, varav 2 100 i Göteborgsregionen, samt 500 i Fyrbodal och 400 vardera i Sjuhärad och Skaraborg. När det gäller nystartade företag, kan man alltså se en tydligt positiv trend i alla delar av länet, såväl som i länet i stort. När man tittar på antalet nystartade företag per 1 000 invånare år 2015, låg Västra Götalands län på 11,1 nya företag per 1 000 invånare, vilket är något lägre än rikssnittet på 11,6. Fördelningen mellan män och kvinnor som samma år startade nya företag var 33,1 procent kvinnor och 66,9 procent män. Motsvarande siffror för hela landet var 33,5 respektive 66,5 procent.

Samtidigt som antalet nystartade företag har ökat i länet, har antalet företagskonkurser minskat. Sedan 1990 har antalet konkurser i Västra Götalands län minskat med 45 procent, vilket är en signifikant minskning jämfört med rikssnittet på 34 procent. Allra minst antal konkurser ägde rum mellan 2006 och 2008, då antalet var tresiffrigt (958, 843 och 949 konkurser), men 1 015 konkurser under 2015 får också anses som relativt lågt i sammanhanget. Fördelningen av konkurser efter näringsgren (bransch) såg ut som följer:

 • Handel (27,4 procent)
 • Fastighetsbolag och företagstjänster (16,0 procent)
 • Byggindustri (15,7 procent)
 • Hotell och restaurang (8,3 procent)
 • Samhälleliga och personliga tjänster (7,4 procent)
 • Tillverkning, gruvor och energi (7,0 procent)
 • Transport (5,1 procent)
 • Utbildning, hälso- och sjukvård (2,2 procent)
 • Finansiell verksamhet (1,3 procent)
 • Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske (1,1 procent)

I 8,7 procent av fallen saknas uppgift om vilket bransch det företag som gick i konkurs i verkade i.

Under 2015 års första kvartal gick 310 företag i konkurs i Västra Götalands län. Av dessa var 200 hemmahörande i Göteborgsregionen, 50 i Sjuhärad, 40 i Fyrbodal och 20 i Skaraborg. Motsvarande siffror för första kvartalet i år är 350 konkurser i länet i stort, varav 250 i Göteborgsregionen, 40 i Fyrbodal och 30 vardera i Sjuhärad och Skaraborg. Detta innebär en ganska signifikant ökning av antalet konkurser i länet, ungefär 13 procent närmare bestämt.

Arbetsställen per ort och största branscherna

Landets andra största stad, Göteborg, är inte oväntat den ort i länet där det största antalet företag verkar. 2015 var 61 813 av Västra Götalands läns 211 314 arbetsställen registrerade i just Göteborg. Här kan det vara värt att förtydliga att man bör skilja på företag och arbetsställen, eftersom ett och samma företag kan ha flera olika arbetsställen. Det är också av denna anledning som det finns fler arbetsställen än det finns företag. Den ord i länet där näst flest arbetsställen var belägna under samma period, var postorderstaden Borås (med 11 472 arbetsställen).

De största branscherna i länet, räknat efter antal arbetsställen i respektive bransch, är följande:

 • Fastighet, försäkring och kreditinstitut (27 procent)
 • Areella (det vill säga exempelvis jordbruk, skogsbruk och fiskenäring) (18 procent)
 • Andra samhälleliga och personliga tjänster (16 procent)
 • Handel (13 procent)
 • Byggindustri (8 procent)
 • Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård (7 procent)
 • Tillverkning, gruvor och energi (6 procent)
 • Hotell och restaurang (3 procent)
 • Transport och kommunikation (3 procent)