Elektriker

En elektriker tillhör yrkeskategorin hantverkare och arbetar främst med service och installation av elektriska anläggningar. Inom samlingsbegreppet elektriker ryms framför allt fyra huvudsakliga typer av elektriker: installationselektriker som främst jobbar med elinstallation i nybyggda fastigheter, serviceelektriker som arbetar med service samt mindre utbyggnader av befintliga anläggningar, industrielektriker som arbetar med underhåll inom industrin, samt svagströmselektriker som har specialiserat sig på att utföra svagströmsinstallationer av till exempel data-, tele- och larmsystem. Andra typer av elektriker är distributionselektriker som arbetar med elinstallationer från elproduktionen i kraftverk tel elmätaren hos företag och privatpersoner, montörer (elektriker som har genomgått sin lärlingstid men ännu inte är fullbetalda elektriker) och tekniker som är specialiserade inom ett särskilt område.

Vad krävs för att bli behörig elektriker?

I Sverige finns det olika typer av behörigheter som en elektriker kan ha, och det är inte heller ovanligt att elektriker jobbar utan behörighet. Den myndighet som har utformat krav avseende elektrikerutbildningarnas längd och innehåll är Elsäkerhetsverket. För att en elektriker ska få en viss behörighet, krävs att denne är godkänd i en del teoretiska ämnen och också har arbetat inom yrket en specifik tid under tillsyn av en elinstallatör som har åtminstone den behörighet som personen i fråga har tänkt att söka. Den teoretiska delen av behörigheten läser man vanligtvis på gymnasiet genom att genomgå ett elprogram. Den kan dock även läsas som en eftergymnasial vuxenutbildning, hos ett privat utbildningsföretag eller på en högskola eller ett universitet. När såväl de teoretiska som de praktiska kraven är uppfyllda, kan man ansöka hos Elsäkerhetsverket om behörighet. Om ansökan godkänns har man rätt att utföra det arbete som ryms inom behörigheten, utan tillsyn av en kollega.

Enligt elinstallationsförordningen får visst elinstallationsarbete utföras utan behörighet. När det gäller elinstallationsarbete som inkluderar elektrisk starkströmsanläggning får det dock, med vissa undantag, bara utföras av en elinstallatör alternativt annan yrkesman under tillsyn av en elinstallatör. Elinstallatören och yrkesmannen ska normalt sett vara anställda av samma företag, men även här kan undantag förekomma. En elinstallatör är en person som har fått behörighet av Elsäkerhetsverket eller motsvarande tidigare myndighet att utföra elinstallationsarbete i den omfattning som behörigheten gäller för. Det finns olika behörighetstyper som gäller för olika sorters spänningsnivåer och elarbeten.

För att kunna styrka sin behörighet, tilldelas elinstallatören ett behörighetsvis efter att dennes behörighetsansökan har blivit godkänd. Det är elinstallatörens uppgift att säkerställa att den person som utför elinstallationsarbete under elinstallatörens tillsyn har de teoretiska kunskaper och de praktiska färdigheter som arbetet kräver. Elinstallatören har också till uppgift att säkerställa att den anläggning där installationsarbetet utförs har kontrollerats innan arbetet påbörjas.

De vanligaste typerna av behörigheter som Elsäkerhetsverket utfärdar är följande:

  • Allmän behörighet (AB), gäller för alla elarbeten.
  • Allmän behörighet (ABH), gäller för elarbeten på över 1 000 volt. Sedan 2011 kan man inte längre ansöka om denna behörighet.
  • Allmän behörighet (ABL), gäller för elarbeten på under 1 000 volt.
  • Begränsad behörighet (BB1), gäller för begränsade elarbeten under 1 000 volt.
  • Begränsad behörighet (BB2), gäller för begränsade elarbeten under 1 000 volt. Sedan 2011 kan man inte längre ansöka om denna behörighet.
  • Begränsad behörighet (BB3), gäller för begränsade elarbeten. Är en specialbehörighet som behovsprövas av Elsäkerhetsverket.

Hitta elektriker i ditt område

För att hitta kompetenta elektriker i din stad hänvisar vi till branschsidan för respektive stad.

Elektriker Alingsås