Revisor

En revisor är en yrkesperson som har till uppgift att utföra revisioner i oika organisationer, genom att gå igenom och verifiera organisationens bokföring, verksamhet och beslutsmässighet. Revisorn kan utföra revisioner av till exempel företag, myndigheter eller föreningar. Under utförandet av uppdraget ska revisorn iaktta såväl god revisorssed som god revisionssed. Det finns olika statusar på revisorer: auktoriserade, godkända och ideella. Bolag vars verksamhet bedrivs under Finansinspektionens tillsyn samt större aktiebolag har en lagstadgad skyldighet att anlita en auktoriserad eller godkänd revisor. Ideella föreningar och vissa andra organisationer å sin sida kan anlita ideella revisorer, vilka också kan benämnas som lekmannarevisorer. Revisor är ingen skyddad yrkestitel, vilket innebär att vem som helst kan kalla sig för revisor. Samma sak gäller dock inte titlarna godkänd revisor och auktoriserad revisor, då det finns begränsningar för vem som har rätt att kalla sig för dessa bägge titlar. Men vad gör egentligen en revisor? Och vad är skillnaden mellan en auktoriserad revisor, en godkänd revisor och en kommunal revisor? Svaret får du här nedanför.

Auktoriserade revisorer och godkända revisorer

Den myndighet som är tillsatt att utöva tillsyn över auktoriserade och godkända revisorer är Revisorsnämnden. Revisorsnämnden godkänner och auktoriserar revisorer samt registrerar revisionsbolag och meddelar dessa för fem år i stöten. För att bli godkänd eller auktoriserad måste man ha varit yrkesverksam revisor. Inför varje kommande femårsperiod gör Revisorsnämnden en ny kontroll av varje revisorernas redbarhet och yrkesverksamhet. Revisorsnämnden kontrollerar också att särskilda villkor avseende bland annat styrelsesammansättning och ägande som gäller för revisionsbolag uppfylls av registrerade revisionsbolag.

I revisorslagstiftningen från 1995 infördes också regler om att den person som ansöker om auktorisation eller godkännande för första gången ska ha avlagt högre revisorsexamen, vilket är ett krav för auktorisation, eller revisorsexamen, vilket är ett krav för godkännande. Dessa arrangeras två gånger per år av Revisorsnämnden. De revisorer som är auktoriserade eller godkända, samt specialister i närbelägna områden såsom redovisning och skatt kan tillhöra FAR (branschorganisationen för lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare). I vårt land finns knappt 100 registrerade revisionsbolag, samt ungefär 2 000 godkända revisorer och ungefär 2 300 auktoriserade revisorer.

Revisorer som är godkända eller auktoriserade har en skyldighet att enligt aktiebolagslagen anmäla brott till åklagare. De har också en skyldighet att rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen, eller om ett företag misstänks finansiera terrorism.

Certifiering av kommunala revisorer

Revisorer som arbetar inom den kommunala sektorn har ett certifieringsinstitut som har skapats av SKYREV – en förening för revisorer som arbetar med kommunal revision. Certifieringen hanteras av en certifieringsnämnd och för att få ett godkännande som certifierad revisor i den kommunala sektorn är en akademisk utbildning ett krav. Denna är tänkt att säkerställa att personen i fråga besitter de kunskaper som krävs inom den kommunala revisionsverksamheten, och ska kombineras med praktisk erfarenhet av kommunal revision under en handledares tillsyn. Denna ska uppgå till sammanlagt fem år eller mer. För att bli certifierad krävs också att man arbetar med kommunal revision och certifieringen omprövas vart femte år, likt auktoriseringen och godkännandet av revisorer omprövas av Revisorsnämnden.

Hitta revisor i ditt område

För att hitta kompetenta revisorer hänvisar vi till branschsidan för respektive stad.

Revisor Alingsås