Studera entreprenörskap i Västra Götaland

Västra Götaland kan stoltsera med några av landets finaste högskolor och universitet. Entreprenörskap är ett populärt ämne som både kan läsas i program eller som enskild kurs. Somliga utbildningar kräver förkunskaper, medan andra ges på grundnivå.

Nedan presenteras 6 utbildningar som kan vara aktuella för dig som önskar läsa entreprenörskap i Västra Götaland.

  1. Textil produktutveckling och entreprenörskap, Högskolan i Borås

En treårig utbildning om 180hp för dig som gärna satsar på entreprenörskap inom den textila branschen. Genom att man lär sig att självständigt utveckla så väl produkter som affärsidéer lär man sig grunderna för att självständigt driva projekt med textil inriktning. Kontakter mellan högskola och näringsliv har goda möjligheter att grundas redan under utbildningen.

  1. Industriell omstrukturering och entreprenörskap, Högskolan Väst

En kurs på 7,5hp på Högskolan Väst med syfte att erbjuda studenterna en större förståelse för företagsvärlden, så som fusioner, förvärv och omstruktureringar. Vad innebär ett uppköp eller en sammanslagning?, är frågor man kommer lära sig att besvara. För behörighet krävs en kandidatexamen i relevanta ämnen.

  1. Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram på Göteborgs universitet

En treårig utbildning på Göteborgs universitet, om 180hp. Målet med utbildningen är att studenten ska rustas för morgondagens arbetsmarknad med kunskaper om projektledning, problemlösning och beslutsfattande inom medier och konst. En bransch där den tekniska utvecklingen ständigt leder till nya utmaningar.

  1. Innovation och entreprenörskap i det digitala samhället, Göteborgs universitet

En kurs om 15hp som kan läsas av den som har en kandidatexamen eller minst 7 års arbetserfarenhet inom IT-utveckling och/eller affärsutveckling eller forskning. Syftet med kursen är att studenten ska få fördjupade kunskaper kring innovation och entreprenörskap, och särskild uppmärksamhet kommer ges till de utmaningar som rör det digitala samhället.

  1. Entrepreörskap som nyföretagande, Högskolan i Skövde

En kurs om 7,5hp som syftar till att ge insikter om de olika villkoren som gäller för nyföretagande och entreprenörskap. Kursen omfattar såväl föreläsningar och seminarier som eget arbete med ett eget case. Möjligheterna är stora för reflektion och feedback kring tankar om att driva eget företag.

  1. Företag och samhälle (även distans), Göteborgs universitet

Kursen Företag och samhälle ges på grundnivå och kräver därför bara en grundläggande behörighet. Kursen är på 7,5hp och kan även läsas hemifrån på distans. Fokus ligger på företagets roll i samhället, exempelvis hur företag bidrar till samhällsnyttan och skapar sysselsättning. Studenten jämför även med andra länder och studerar hur den historiska utvecklingen varit inom Sveriges näringsliv.